Facturatie voorwaarden Billiau Electrics Wervik

Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst tenzij anders overeengekomen. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1% per maand.

Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, zal de schuld worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EURO.

Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor andere kosten dan het renteverlies en de eventuele eigenlijke gerechtskosten.

Elke klacht MOET binnen de ACHT dagen die volgen op de uitreiking van de factuur per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt. Eventuele geschillen worden door de rechtbank van Ieper beslecht.

Offerte voorwaarden.

offertes zijn enkel geldig na ondertekening van de klant wanneer de klant eenzijdig de samenwerking afbreekt behouden wij het recht een vergoeding aan te rekenen dit ten bedrage van 50% van het totale offerte bedrag.

Pas wanneer wij de offerte ondertekend terug in het bezit hebben kan er van een samenwerking sprake zijn.

Voor offerte's vanaf  1000 EURO vragen wij vriendelijk om 60% van het totale bedrag over te maken na ondertekening van de offerte. Enkel wanneer wij dit bedrag in goede orde hebben ontvangen kan overgegaan worden tot uitvoering van de bestelling.

Alvorens wij komen plaatsen dient het voorschot overgemaakt te worden. Enkel dan kan de installatie doorgaan.

Bij oplevering van de werken dient de overige 40% betaald te worden uiterlijk  1 week na eindfactuur data.

verzending's voorwaarden.

1. Verzending's voorwaarden

Alle goederen worden verzonden op risico van de klant.De klant is vrij de goederen te komen ophalen bij de leverancier.Leveringen die gebeuren op risico van de leverancier vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.Alle zendingen dienen afgetekend te worden onder voorbehoud.Indien geen voorbehoud van controle wordt gemaakt op de levernota kan de leverancier niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade of tekortkomingen.

2.Overmacht

Overmacht schorst de leveringstermijnen en geeft de klant geen recht op ontbinding/schadevergoeding.Zijn in geval overmacht:onderbreking van bevoorrading staking lock-out!

3.Leveringen

Alle leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven.Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen geeft de klant geen recht op ontbinding en of schadevergoeding van het contract.Bij afroep dienen de indelingen zodanig gegeven te worden dat het ons mogelijk is het contract binnen de voorziene termijn uit te voeren.

4.Klachten en terugzendingen -Garantie-

A.Klachten wegens zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 5 dagen na levering per aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel gericht worden,of indien de koopwaar een manipulatie heeft ondergaan.

B.Klachten wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 14 dagen na ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel gericht worden,onverminderd de toepassing van art.1648B.W. Onze verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 6 maand vanaf de levering.

C.Onze aansprakelijkheid zal in geen geval verder kunnen reiken dan de factuurwaarde van de goederen.Wij behouden ons het recht voor om in geval van gegronde klachten naar onze keuze ofwel de goederen te vervangen,dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

D.Goederen mogen slechts teruggezonden worden in hun oorspronkelijke staat, mits onze voorafgaande toestemming en volgens onze instructies. Dit houdt nooit erkenning van aansprakelijkheid in!!

E.De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van opbrengst,derving van inkomsten of andere schadeclaims voortvloeiend uit het niet werken van de geleverde goederen.!

F.De algemene garantie voorwaarden zijn 1 jaar carry-in bij de leverancier.Tenzij schriftelijk overeen gekomen bij de verkoop met de leverancier.

H.De leverancier kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een door de fabrikant aangegeven garantietermijn langer dan de wettelijke bepaling.De koper dient hiervoor rechtstreeks terug te vallen op de fabrikant en haar dienst verleners buiten de wettelijke garantieperiode.

5.Betaling

(zie bovenaan facturatie voorwaarden)

6.Schorsing en ontbinding van het contract-uitdrukkelijk ontbindend beding

A.Komt de klant in dit of in een ander contract zijn verplichtingen niet na(o.a. betaling),dan kunnen wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract ,ofwel onze verbintenissen opschorten,ofwel de contracten als ontbonden aanzien.Onze wils uitdrukking hiertoe per aangetekend schrijven zal hiervoor volstaan.

B.Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van onze koper geschokt wordt door daden van rechterlijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen,die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen,behouden wij ons het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen.Indien de koper weigert hierop in te gaan,behouden wij het recht onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk op te schorten of zelfs de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren,zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

C.In alle gevallen waar een contract wordt verbroken en/of ontbonden lastens de klant,is laatstge-noemde van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding aan ons verschuldigd, die forfaitair vastgesteld wordt op 50% van de contract waarde!

7.Rechtskeuze - geschillenregeling.

(zie facturatie voorwaarden).