PRIVACYBELEID Billiau Electrics zetel Wervik

Geüpdatet op 17-01-2020

1. Partijen en voorwerp

Billiau Electrics (hierna "Billiau Electrics" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")

________

KBO/BTW: ________

E-Mail: billiauelectrics@gmail.com

Telefoon: 0499831303

Billiau Electrics stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te

informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.billiau-electrics.com,

(hierna de "Site"), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Billiau

Electrics.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is,

die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

Als zodanig, Billiau Electrics bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en

doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Billiau Electrics verbindt

zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van

persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 julie betreffede de bescherming

van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet")

en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn

95/46/EG (hierna de "Verordening").

Billiau Electrics is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de

gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). In voorkomend

geval, Billiau Electrics verbindt zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties

biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking

van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke

gegevens. De verwerking van deze gegevens door Billiau Electrics, in zijn hoedanigheid van

Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Billiau

Electrics opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Billiau Electrics, in overeenstemming met de hieronder

vermelde doeleinden, via:

sociale media

reclame campagnes

inschrijven via de website via contact button

2

Aanvraag offerte via boven vernoemde kanalen

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van

persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:

de gegevens bestaande uit een email adres worden gebruikt om op uiterlijke vraag van de

betrokken persoon info te kunnen verschaffen hetzij op eventuele vragen te kunnen antwoorden.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat Billiau Electrics

verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit

Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens:

email adres

adres

telefoon gegevens

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije,

specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar

persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van

dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het

privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor

het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een

contractuele relatie aan te gaan met Billiau Electrics. Elke overeenkomst die Billiau Electrics en een

Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is

onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit

Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en

verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Billiau

Electrics, voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de

toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming

onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de

Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is

3

voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen korter dan: 2 maanden

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of

leveranciers van Billiau Electrics die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens

en die samenwerken met Billiau Electrics bij het op de markt brengen van producten of het verlenen

van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Billiau Electrics, en zijn met name

verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt

de inhoud van dit Privacybeleid na. Billiau Electrics zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de

beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.Dans l'hypothèse où les données

seraient divulguées à des tiers à des fins de marketing direct ou de prospection, l'Utilisateur en sera

préalablement informé pour qu'il exprime son consentement à l'utilisation de ces données personnels.

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het

volgende adres: billiauelectrics@gmail.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn

identiteitskaart aan het volgende adres: ________

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, Billiau Electrics garandeert het recht van de

Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze

persoonsgegevens en de volgende informatie:

de betrokken categorieën persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden

verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;

indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet

mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in

artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante

informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een

dergelijke verwerking voor de betrokkene

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve

kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden

de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders

verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de

Gebruiker worden meegedeeld.

4

b. Recht op rectificatie

Billiau Electrics garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de

gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante

gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige

wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden

aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Billiau Electrics.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger

aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens,

tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De

verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de

betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig

mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond

van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening

houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder

technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke

persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de

verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of

een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk

is:

de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;te voldoen aan een

wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de

lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen

belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de

verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de

verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke

verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze

openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke

verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in

artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger

5

aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde

verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De

verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de

betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Billiau

Electrics hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en

machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een

andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Billiau Electrics dit verhinderd in de gevallen die

voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige

lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere

verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te

wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak

van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de

verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar

persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van

gegevens door Billiau Electrics. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, Billiau

Electrics zal geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn

voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of

voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor

dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op

dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de

persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn

persoonsgegevens door Billiau Electrics aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het

Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

6

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan Billiau

Electrics. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de

verantwoordelijkheid van Billiau Electrics.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de

minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de Site bekend te maken.

Billiau Electrics raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan

om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De

Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en

verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier

toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste

gegevens - met name wat betreft leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval

worden persoonlijke gegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker

aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Billiau Electrics is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens,

met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

10. Veiligheid en beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke voert organisatorische en technische maatregelen uit om een

passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze

veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de

context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij

de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

11. Wijziging van het Privacybeleid

Billiau Electrics behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de

wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het

Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen.

Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de

tegenwerpelijkheid te waarborgen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden

voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van

Billiau Electrics.

13. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met

de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: billiauelectrics@gmail.com